Budgetramar viktigare än barns mående! | Sverigedemokraterna i Västervik

Budgetramar viktigare än barns mående!

Hur barn mår är sekundärt, budgetramar viktigare!

Det var bara Sverigedemokraterna som yrkade bifall till det medborgarförslag, som inkom för nästan ett år sedan, om dagbarnvårdare i Hjorted.

Då Västervik  tagit på sig en gigantisk kostnad för ”elefanten mitt i rummet” anser Barn-och utbildningsnämnden, utom SD, att det i nuläget är svårt att se hur denna verksamhet skulle kunna organiseras inom budgetramarna.

Övrig grund för att avslå medborgarförslaget är:

Befolkningsprognosen för Hjorted,  som dock inte tagit hänsyn till nyanlända, visar framöver inte på fler än dagens 35 barn i åldrarna 0-6.

Under  vårterminen 2018  kommer dock barnantalet  öka igen.

Förskolan i Hjorted är inte helt anpassad till förskoleverksamhet.

Nedanstående  verkar man inte vetat om :

Skollagen:

2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.

7 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler  i grupper med en lämplig sammansättning och storlek.

Fakta:

Att barn inte mår bra av att tillbringa dagarna i för små lokaler, vilket förskolan i Hjorted har.

Att hemmamiljö är lugnare och tryggare, och att barn ”ofta” mår bättre av att vara där.

Att dagbarnvårdare ”ofta” har färre antal barn som rimligen är i färre olika åldrar.