Debattartiklar | Sverigedemokraterna i Västervik

Debattartiklar

Debattartiklar från SD-Västervik.

Modulhusen i Ankarsrum

Kommunstyrelsen godkände den 15 juni att Västerviks kommun ska bygga modulhus för asylsökande. Först ut är Ankarsrum. Bara vi Sverigedemokrater motsatte oss detta.
Det har hävdats att det skulle bli mer ekonomiskt för kommunen att på detta sätt hyra ut bostäder i flyttbara hus till Migrationsverket och att kommunen skulle få bättre kontroll över var asylboendena hamnar, jämfört med att dessa hamnar i privata entreprenörers regi.
Av dessa argument syntes dock inget i beslutsunderlaget. Inget hindrar alltså att privata entreprenörer fortsätter öppna asylboenden, vid sidan av de kommunala.
Beslutet att bygga asylboende togs dessutom utan att höra efter vad Ankarsrumsborna tycker. Först dagen efter beslutet höll kommunen ett så kallat informationsmöte i Folkets hus.
Tjänstemännen från Migrationsverket ägnade sig uteslutande åt att tala om hur viktigt det är med ökad invandring, i stället för att berättat om boendet i Ankarsrum. Kommundirektören talade om antalet pensionsavgångar i kommunen framöver och att det därför skulle behövas mer invandring.
Sanningen är istället att vi redan har hög arbetslöshet i kommunen. Förekommande rekryteringsproblem beror främst på dåliga löner och arbetsvillkor i den offentliga sektorn samt att många arbetslösa inte har rätt utbildning som matchar arbetsmarknaden. Detta är dock lätt åtgärdat, just genom att minska asyl- och anhöriginvandringen och att därmed få mer resurser över att betala anständiga löner, samt att satsa på rätt utbildningar. Det utesluter absolut inte arbetskraftsinvandring av kvalificerad personal inom bristyrken.
Asylinvandring bidrar dock mycket lite med kvalificerad arbetskraft.
Det är anmärkningsvärt att tjänstemän som ska informera ortsborna om konsekvenserna av ett beslut, istället ägnar sig åt politisk propaganda för det som ligger bakom detta beslut. Det var dock tydligt att en stor del av de församlade i Folkets hus i Ankarsrum denna kväll vet betydligt bättre än att svälja detta.den ansvarslösa massinvandringspolitiken, som både slukar stora resurser som annars kunnat användas till att förbättra offentliganställdas löner och arbetsvillkor, och som dessutom ökar på arbetslösheten. Jag träffar dagligen både invandrare och infödda, men mest invandrare, som frågar mig varför övriga partier fortsätter fylla på med fler arbetslösa.

Replik på Angelica Katsanidou

I en tidigare debattartikel kritiserade vi övriga riksdagspartier i socialnämnden i Västerviks kommun för att under åratal ha misslyckats med rekryteringen av personal till äldreomsorgen. Vi kritiserade också socialnämnden för att man inte frågar personalen på äldreboendena innan man, som nu, sätter in icke-svensktalande nyanlända i äldreomsorgen.

  Socialnämndens ordförande, Angelica Katsanidou (S), fortsätter i sitt svar att upprepa sitt mantra om vårdpraktik för nyanlända för att lösa rekryteringsproblemen i äldreomsorgen.

  Detta är totalt missvisande, eftersom dessa rekryteringsproblem är skapade av politikerna själva under decennier, både i riksdagen och på kommunal nivå. En av huvudorsakerna är den ansvarslösa massinvandringspolitiken, som både slukar stora resurser som annars kunnat användas till att förbättra offentliganställdas löner och arbetsvillkor, och som dessutom ökar på arbetslösheten. Jag träffar dagligen både invandrare och infödda, men mest invandrare, som frågar mig varför övriga partier fortsätter fylla på med fler arbetslösa.

  Det Angelica Katsanidou beskriver som rekryteringsproblem inom kommunens äldreomsorg är alltså en skapad brist på tillgänglig personal, som beror på att man inte vill betala Västerviks undersköterskor en hederlig lön eller ge dem anständiga arbetsvillkor. I Västerviks kommun är undersköterskornas snittlöner de nionde sämsta i hela landet.   

  Vad sedan angår Angelica Katsanidous påstående att man visst lyssnar på sin personal, så anför hon att man förhandlar med de fackliga organisationerna, till exempel om projektet ”vårdpraktik för nyanlända”. Inget ont i det, men facket och personalen är nu i verkligheten inte alltid samma sak.

  Skall Västerviks kommun i framtiden kunna garantera att vi ger våra äldre förutsättningar för en värdig ålderdom är det absolut nödvändigt att kraftigt förbättra den nu rådande situationen för personalen inom äldreomsorgen och att lyssna direkt till denna personal.

 

Anders Loman (SD), ledamot i socialnämnden i Västerviks kommun

Socialnämndens beslut den 7 maj 2015

De dåliga arbetsvillkoren och usla lönerna inom äldreomsorgen hör till de allvarligaste problemen då det gäller den framtida personalförsörjningen. År efter år har nu de övriga riksdagspartier som sitter i socialnämnden och i Västerviks kommunfullmäktige visat att de inte klarar av att skapa förutsättningar för att rekrytera personal. Oförmågan att fånga upp de ungdomar som skulle kunna välja att utbilda sig till yrken inom äldreomsorgen är närmast total. Därtill kommer dessa partiers fullkomligt ansvarslösa och kostnadskrävande invandringspolitik på nationell nivå, som ytterligare minskat utrymmet både för att utbilda fler och att betala anständiga löner.

  Nu har man i Västerviks socialnämnd kommit på att man ska försöka lösa denna skapade och självförvållade brist på personal genom att rekrytera nyanlända utländska medborgare till äldreomsorgen. Det ska inledas på Vapengränds äldreboende.

  Vi sverigedemokrater motsatte oss inte rakt av detta beslut, då vi som kommunpolitiker håller dörren öppen för alla sorters lösningar på uppkomna problem, även de som vi inte medverkat till att orsaka.

Vi hade dock ett viktigt förbehåll: om detta experiment även ska genomföras på andra äldreboenden i kommunen, så är det personalen på boendet som ska avgöra om det är lämpligt utifrån arbetsbelastning och brukare. Till exempel kan det i hög grad upplevas som stressande för äldre att träffa någon som varken förstår eller kan utrycka sig på svenska. Det vi främst reagerade mot i socialnämndens beslut var att personalen, som vet hur verkligheten ser ut, är de enda som inte tillfrågas. Vårt yrkande röstades dock ned av de andra partierna. 

  Om socialnämnden menat allvar med att man vill råda bot på den ökande bristen på undersköterskor i äldreomsorgen, så hade man börjat med att göra yrket intressant för dem som redan har utbildning och erfarenhet. I nästa steg finns det gott om arbetslösa ungdomar som hellre praktiserar i äldreomsorgen än plågas av AF-åtgärder.

 

Anders Loman (SD), ledamot i socialnämnden i Västerviks kommun

Yvonne Edvardsson (SD), ersättare i socialnämnden i Västerviks kommun

Svårigheter att få ut offentliga handlingar!

Att en medborgare som begär ut offentliga handlingar från en myndighet skyndsamt ska få ta del av dessa handlingar är skyddat i svensk lag. Med offentlig handling avses allmän handling, utom sådant som är sekretessbelagt, till exempel personuppgifter. Till allmänna handlingar hör, bland mycket annat, en kommuns årsredovisning och bokföring.
När en av Sverigedemokraternas ledamöter i Västerviks kommunfullmäktige, Bo Karlsson, i april förra året begärde ut bokföringen för kommunstyrelsens förvaltning för 2013, sade dock kommunen nej. Vi överklagade till Kammarrätten i Jönköping, som i september beslöt att upphäva kommunens beslut att inte lämna ut bokföringen. Kammarrätten motiverade beslutet med att det i kommunens beslut inte gick att utläsa vilka överväganden som gjorts eller vilka i lagrummet angivna förutsättningar som inte ansetts uppfyllda för att betrakta bokföringen som allmän handling. Kommunens prövning framstod enligt kammarrätten som bristfällig. Kommunen valde den 24 november, med ytterligare nästan två månaders fördröjning, att lämna ut bokföringen.
Detta är inte enda gången som Västerviks kommun brustit då det gäller att uppfylla medborgarnas lagliga rättighet att få ta del av de handlingar som rör de gemensamma angelägenheter som medborgarna själva via skattsedeln bekostar. Det är tydligt att det finns ett behov att säkerställa att det i kommunen finns tillräcklig juridisk kompenens för att garantera att detta fungerar.
Vi har därför nu ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Tomas Kronståhl, rörande på vilket sätt han avser att verka för att säkerställa att tillräckliga rutiner och juridisk kompetens finns, så att medborgarna får del av de offentliga handlingar de begär ut, i enlighet med vad lagen säger. För alla som står upp för demokratin och vill verka för ett ökat medborgardeltagande i beslutsprocesserna, bör svaret på denna fråga vara av stort intresse.

Anders Loman (SD), gruppledare kommunfullmäktige
Tommy Ivarsson (SD), ledamot kommunstyrelsen
Bo Karlsson (SD), ledamot kommunfullmäktige

C bör hålla sig till fakta!

 

I VT den 11 sept kommer Mats Hugosson (c) och Björn Lansman (c) återigen med felaktigheter om SD ”främlingsfientlighet”.

Vi måste kunna diskutera fakta om invandringen och skilja det från främlingsfientlighet. Fakta är att 51 % av alla utomeuropeiska invandrare är sysselsatta med något arbete. Där ingår även de som arbetar en tim per vecka. Jämför detta med att 84% av svenskarna arbetar. Vi har aldrig påstått att invandrarna inte skulle vara beredda att arbeta. De allra flesta vill säkert arbeta, men vi har idag inga arbeten att erbjuda (utom bidragsarbeten). Det finns helt enkelt ytterst få. Integrationsåtgärder hjälper föga, då vi fyller på med ytterligare 10000 asylsökande per månad. Resultatet blir fler arbetslösa, både invandrare och svenskar. Och det kommer att kosta mycket pengar för kommunen. Och det kommer att innebära mindre satsningar på vård, skola och omsorg samt landsbygden.

Vi vill se ett starkt och framgångsrikt Sverige med ökande välfärd.

Nuvarande nivå på invandringen anser vi vara både ohållbar och oansvarig.

Anders Loman (SD), gruppledare kommunfullmäktige
Tommy Ivarsson (SD), ledamot kommunstyrelsen
Bo Karlsson (SD), ledamot kommunfullmäktige