Motioner | Sverigedemokraterna i Västervik

Motioner

Motioner

Här är de motioner (politiska förslag) som vi föreslagit kommunfullmäktige.

Motioner under mandatperioden 2018 – 2022:

Stärk kommunens beredskap vid epidemier

MOTION

Coronapandemin har visat att vårt samhälle, på såväl nationell som regional och kommunal nivå, saknar tillräcklig beredskap, inklusive resurser. Sverige hade tidigare en fullt utbyggd krisberedskap både vad gäller mediciner, medicinsk utrustning, skyddsutrustning och vårdplatser.

Som en följd av den pågående epidemi har vi idag ett ansträngt läge inte minst för sjukvårdspersonal och i kommunal äldreomsorg. Bristen på nödvändiga skyddskläder, munskydd, handskar, visir, handsprit och annan kritisk utrustning har blivit uppenbar då myndigheter febrilt söker efter sådant. Det är uppenbart att politiken behöver inse vikten av att vårt land står starkt och väl förberett inför framtida pandemier, då svagheten i de globala försörjningskedjorna har framgått med all önskvärd tydlighet tillsammans med en bristande beredskap nationellt. Sverigedemokraterna har därför på nationell nivå ställt krav på att den nationella beredskapen måste stärkas och utvecklas.

Socialstyrelsens rekommendationer då det gäller personal inom hemtjänsten och äldreomsorgen är att skyddsutrustning normalt inte behöver användas om inte smitta konstaterats eller personalen misstänker att någon är smittad. Här i Västerviks kommun har personal i hemtjänsten, liksom i så många andra kommuner runtom i landet, uppgett att man befarar att man smittat äldre personer vid hembesök.

Sverigedemokraterna är övertygade om att den pågående coronakrisen kommer att nödvändiggöra stora förändringar i säkerhetstänkande och krisberedskap inom såväl sjukvården som den kommunala omsorgen, liksom övergripande nationellt. Då kommunen som arbetsgivare är skyldig att sörja för arbetsmiljön innefattar detta självklart också att sörja för att nödvändig skyddsutrustning och annan kritisk utrustning finns att tillgå vid epidemier.

Sverigedemokraterna anser i enlighet med detta, att den rådande situationen borde föranleda självrannsakan hos politiken med följden att kommunen utvärderar möjligheten att hålla egna lager med kritisk utrustning för att klara kommande pandemier.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att kommunen ska utreda hur kommunens behov av skyddsutrustning och annan kritisk utrustning kan stärkas/garanteras, t ex. genom kommunala lager, vid epidemier/pandemier för användning i kommunens verksamheter.

– att kommunen ska utreda hur kommunens lokalbehov kan stärkas vid epidemier/pandemier.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

Dan Larsen   Lage Henning   Tommy Ivarsson   Bo Karlsson

Anne-Marie Norman   Daniel Jonsson

Alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort

MOTION

Den 14 december 2015 lade Sverigedemokraterna en motion om att utföra en förstudie av alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort, med anslutning via befintliga grusvägar från Kejserslund och från Källsåker. Motionen byggde på ett yttrande från 18 maj 2015 av Enhetens för räddningstjänst och samhällsskydd, då det gäller vilka alternativa utrymningsvägar som finns för Västerviks tätort.

I yttrandet anser Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd att de bästa möjligheterna för att skapa en relativt enkelt och praktiskt genomförbar alternativ väg är att via befintliga grusvägar vid Kejserslund ansluta mot grusväg från Källsåker, ett vägbygge på ungefär 600 meter fågelvägen. Man konstaterar att fysiska möjligheter verkar finnas och att markförhållandena verkar goda och består av åkermark med gräsvegetation och en del skog beroende på sträckning. Man framhåller också att en sådan väg alltid måste vara farbar och således regelbundet måste snöröjas och underhållas.

I yttrandet framhålls att det inte är tänkt att en sådan väg ska nyttjas för annat än samhällsviktiga transporter, däremot inte för utrymning, vilket anses vara ett extremt osannolikt scenario, då det istället är troligare att man väljer inrymning. Då det gäller uppskattad kostnad har VME uppskattat denna till cirka I -1,5 miljoner kronor enbart för själva vägbyggnationen, ej medräknat till exempel kostnader till markägare och dylikt.

I Enhetens för räddningstjänst och samhällsskydd svar på motionen, från 2016-09-27, konstaterades att infrastrukturen är en väsentlig sårbarhet, eftersom Västerviks tätort endast har en in- och utfartsled. Det konstaterades också att den i motionen föreslagna vägen belysts och att det förmodligen är ambulansverksamheten som skulle ha det största behovet med tanke på transporter till och från Västerviks sjukhus. Dock föreslog man likväl i svaret att motionen skulle anses besvarad, detta med hänvisning till att risken med att samhällsviktiga transporter inte kommer in och ut från Västerviks tätort avsevärt kommer att minska vid byggandet av en södra infart. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet, men vid fullmäktige 2017-04-24 blev beslutet likväl att anse motionen besvarad, med hänvisning till en södra infart.

De beräknade totalkostnaderna för en södra infart, med de förändringar och förbättringar som är nödvändiga att göra även i Västerviks tätort för att kunna ansluta infarten, är nu uppe i 400-500 miljoner kronor. Med hänsyn till andra mer nödvändiga investeringar, inte minst vattenförsörjningen, och kommunens framtida allvarliga ekonomiska situation, ligger inte en södra infart inom räckhåll inom överskådlig tid. Därmed bortfaller också de argument med vilka kommunen motiverade svaret på den förra motionen.

Kommunfullmäktige föreslås mot bakgrund av ovanstående besluta

– att Västerviks kommun bygger en väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort, med anslutning via befintliga grusvägar från Kejserslund och från Källsåker.

För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

Tommy Ivarsson   Dan Larsen   Bo Karlsson

Sänktunnel vid Stora strömmen

MOTION

På senare tid har mer bostäder byggts och mer mark exploaterats på Norrlandet, vilket givetvis har medfört mer trafik som behöver korsa bron vid Stora strömmen.
Om man i framtiden har tänkt att exploatera ytterligare kommer bron bli en flaskhals.

Vid ett sådant läge, har vi som förslag och idé att det mest kostnadseffektiva och funktionella skulle vara att muddra vid Stora strömmen och sedan placera en sänktunnel som har kapacitet för både bilister, gångtrafikanter och cyklister, där bilisterna hålls åtskilda med staket nära båda sidorna av tunneln där utrymme ska ges för gång- och cykeltrafik. Vi förespråkar så rak dragning som möjligt för att undvika de befintliga kurvorna utanför slottsruinen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att kommunen ges i uppdrag att, i enlighet med intentionerna i denna motion. utreda möjligheten att dra en sänktunnel och anslutningsväg till Slottsholmen samt göra en kostnadsuppskattning och återrapportera till kommunfullmäktige.

Daniel Jonsson, Sverigedemokraterna

Säkrare rondell vid Albert Tengers väg och Folkparksvägen

MOTION

Rondellen vid Albert Tengers väg och Folkparksvägen har varit en olycksdrabbad rondell
genom åren, både för cyklister, gångtrafikanter och bilar. Det finns även en problematik
med rondellens utformning, som möjliggör att bilister från Albert Tengers väg med hög
fart kan åka in i rondellen samt passera den Utan att ens behöva vrida på ratten. Samma
möjlighet har inte bilister som kommer från Folkparksvägen in i rondellen.

Vissa bilister från Albert Tengers väg verkar av någon anledning tro att de har företräde
in i rondellen, vilket medför att bilister från Folkparksvägen missgynnas. Vid rusningstid
eller semestertider märks detta fenomen väldigt påtagligt.

För att lösa problemen föreslår vi att man placerar ut farthinder innan övergångställena
vid rondellen på Albert Tengers väg vid de markerade områdena enligt bilden längre
ner.

Utformningen ska inte vara några höga gupp som riskerar att ha skadlig inverkan på
bilar, istället föreslår vi exempelvis någon variant av farthinder som liknar konturerna av
tegelpannor avsedda för hustak. Sådana farthinder fyller troligen huvudsyftet, utan att
bilarna ska riskera att ta skada. Varianttypen av farthinder som man väljer ska i andra
hand vara så underhållsfritt som möjligt.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att kommunen vid rondellen Folkparksvägen och Albert Tengers väg, innan
övergångsställena på Albert Tengers väg, placerar ut farthinder av lämplig utformning,
utifrån beskrivningen i motionen.

Daniel Jonsson, Sverigedemokraterna

Inför krav på kunskaper i svenska inom äldreomsorgen

MOTION

Det borde vara en självklar förutsättning att den som är i behov av vård och omsorg kan förlita sig på och känna sig trygg med att personalen förstår vad man själv säger. Det borde vara en given sak att alla äldre, som har betalat skatt ett helt liv för att få hjälp den dag de egna krafterna inte räcker till, ska tas om hand av medarbetare som de kan göra sig förstådda med och som fullständigt kan första dem. Det är ett grundläggande mänskligt behov att kunna känna sig hemma och känna igen sig i sin omgivning och i sitt språk. I ännu högre grad gäller detta de äldre, som kanske nyligen ryckts ifrån sin hemmiljö, mist en nära anhörig eller råkat ut för sjukdom.

Likväl är detta inte på något sätt en självklarhet i dagens Sverige, inte heller här i Västerviks kommun. I många fall har personal i äldreomsorgen bristfälliga kunskaper i svenska språket. Det är givetvis positivt att även människor med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom vård och omsorg. Det ska dock vara självklart att alla som anställs också behärskar god svenska. Omsorgens uppdrag är att ge den bästa tänkbara vård och omsorg. Det är däremot inte att vara arena eller experimentverkstad för integrationsprojekt. Integration gynnas dessutom inte av för lågt ställda krav. Tvärtom är rättmätiga och rättvisa krav en god stimulans för människor med utländsk bakgrund att snabbare komma in i det svenska samhället, språket och arbetsmarknaden.

Med otillräckliga kunskaper i svenska hos personalen föreligger det dessutom risk att brukaren inte får den vård som han eller hon behöver. Otillräckliga kunskaper i svenska utgör en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Därtill riskerar befintlig personal merarbete, när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Vård- och omsorgspersonal ska istället kunna lägga sin kraft på just vård och omsorg.

Det ska vara självklart att alla som vill arbeta inom vård och omsorg i Västerviks kommun har goda kunskaper i svenska språket. Alla som söker arbete inom vård och omsorg ska i enlighet med socialstyrelsens rekommendation ha godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasie-gemensamma programmet eller svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. I syfte att ytterligare stärka tryggheten och kvaliteten ska dessutom den personal som redan arbetar inom vård och omsorg, men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska, få tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

– att Västerviks kommun inför språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning, inklusive vikariat, inom vård och omsorg.

– att socialchefen ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig vård- och omsorgspersonal, där behov finns.

För Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

Dan Larsen   Bo Karlsson   Tommy Ivarsson

Halvera avgiften till kulturskolan

MOTION

Möjligheten att tidigt i livet ta del av och utöva kultur är grundläggande för barns och ungas utveckling. Utövande av kultur knyter dessutom samman de olika generationerna och förmedlar och levandegör ett viktigt kulturarv, i lika mån som det stimulerar nyskapande.

Västerviks kommun har idag den högsta terminsavgiften för kulturskolan i hela Kalmar län, 720 kronor. Barns möjlighet att utöva kultur och utveckla sina talanger ska inte vara en fråga om föräldrarnas ekonomi. Samtidigt är det en realitet att kommunen befinner sig i ett mycket kärvt ekonomiskt läge. När en motion från Vänsterpartiet nyligen behandlades i kommunstyrelsen om att helt ta bort avgiften för kulturskolan, yrkade Sverigedemokraterna på att avgiften istället halveras, till 360 kronor.

När Kalmar kommun halverade sin avgift till kulturskolan var det fler barn som kunde delta i kulturskolan. Kulturenheten skriver i sitt svar på nyss nämnda motion att det i likhet med andra kommuner vore önskvärt att Västerviks kommun halverar den nuvarande avgiften och att detta också mer skulle likställa kulturaktiviteterna med kostnader för andra aktiviteter inom kulturområdet.

En halvering av avgiften för kulturskolan är ett på samma gång ekonomiskt ansvarsfullt som framåtblickande sätt att öka möjligheterna för fler barn och unga att utöva kultur. Västervik, med sin långa historia som musikstad som det främsta exemplet på framgångsrik kultursatsning, har inte bara ett arv och en tradition att förvalta: denna tradition är också beviset på att rika möjligheter för de unga att utöva kultur betalar sig i längden.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att Västerviks kommun i samband med nästkommande budgetprocess halverar terminsavgiften till kulturskolan till 360 kronor

För Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

Dan Larsen   Bo Karlsson   Anne-Marie Norman   Lage Henning

Motion om att Västervik ska bli en buräggsfri kommun.

MOTION

Det serveras över 3 miljoner måltider varje dag inom vård, skola och omsorg i
Sverige. Vad kommunen köper in för livsmedel är därför av yttersta vikt.
Av landets 290 kommuner säger nästan 250 kommuner nej till buräggshönor vid
upphandling. Det finns c:a 900.000 burhönor kvar på marknaden och burhönsäggen
används huvudsakligen i färdigprodukter och storkök för vidare leverans till skolor,
vård och omsorg. Det handlar om exempelvis flytande ägg, färdigkokta ägg m.m.
De burar som är tillåtna idag ska innehålla ströyta, rede och sittpinne. Det rede som
erbjuds idag har sluttande gallergolv. Sittpinnen sitter så nära marken att hönor som
normalt vill sova högt inte upplever någon trygghet. Det begränsade utrymmet gör
att hönorna inte kan sträcka på ben och vingar än mindre utföra sitt
sandbadebetéende som är så viktigt för hönor. Det får vara upp till 16 hönor i en bur.
Ytan per höna är mindre än ett A4-ark.
Vi Sverigedemokrater tycker att nu är det hög tid att Västervik sluter sig till de
kommuner som värnar hönornas rätt till ett drägligt och värdigt liv.
Kommunen kan påverka så att alla hönor får ett värdigt och bra liv genom att vid
upphandling ställa krav på att uppköp inte får ske av burhönsägg.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar
Att: kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortast möjligt ta fram en skrivelse som förbjuder att upphandling sker av burhönsägg.

Anne-Marie Norman, Sverigedemokraterna

Anonymt visselblåsarsystem inom vård och omsorg

MOTION

Inom vården och omsorgen i Västerviks kommun finns idag en tystnadskultur, som till stor del beror på organisatoriska problem, toppstyrning samt dåliga arbetsvillkor. Det råder stor personalbrist och därmed äventyras brukarnas möjlighet till den vård och omsorg de har rätt till.
Västerviks kommun har som ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, med personal som trivs med sina arbeten och vill jobba kvar i yrket. Inom vården och omsorgen är det långt kvar innan denna ambition kan uppnås.

Idag kan personalen fylla i och lämna in avvikelseblanketter när brister eller problem i verksamheten uppdagas, men dessa blanketter får enligt många källor inget gehör.

Vi föreslår rent konkret att man, som ett komplement till avvikelseblanketterna, tar fram ett digitalt och helt anonymt visselblåsarsystem, som personalen istället kan använda sig av för att lyfta problem som berör arbetsmiljö, schemaläggning, lönesättning och konflikter, utan risk för repressalier, otrevliga medarbetarsamtal eller missgynnande vid lönesamtal.

Rapporterna ska sedan enbart delges socialnämnden samt socialchefen för kännedom, som sedan i sin tur får i uppgift att analysera dessa inkomna rapporteringar och att lösa dem.

Anonyma visselblåsarsystem finns redan hos många stora privata företag och fungerar mycket bra.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att kommunen, i enlighet med intentionerna i denna motion, tar fram ett digitalt och anonymt visselblåsarsystem för all personal inom vården och omsorgen, som ej strider mot socialtjänstlagen eller GDPR.

Daniel Jonsson, Sverigedemokraterna

Försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan

MOTION

Västerviks kommun har en stor uppgift framför sig då det gäller att förbättra skolresultaten och säkerställa att våra unga får en så bra start som möjligt i livet. Lika viktigt är det att få våra lärare att stanna i sitt yrke och att vi långsiktigt förstärker rekryteringen av nya lärare. Skolmiljön måste präglas av trygghet, ordning och studiero för att eleverna ska kunna ägna sig åt att inhämta kunskaper och att lära sig fungera tillsammans. Lärare måste få vara lärare. Många goda initiativ krävs i processen för att skapa en tryggare och bättre skolmiljö.
På Elmeskolan i Älmhult har rektorn skapat kontorslandskap i miniatyr istället för den vanliga uppställningen av skolbänkar. Elmeskolan är en F6-skola och har ca 250 elever. Man har haft problem med oro i klassen, ”stökiga” och okoncentrerade elever, liksom elever med bokstavskombinationer. Man har också många nyanlända elever, som ofta ligger efter med svenskan. Följden har blivit en situation med utarbetade lärare.
Vad man gjort på Elmeskolan är att bänkarna flyttats om och skärmar satts upp, så att ”minikontor” skapats, där eleverna har sitt material och sin utrustning. Eleverna får välja om de vill sitta ensamma, två och två, eller i grupp.All genomgång inför uppgifterna sker framför läraren på kort avstånd. När eleverna har förstått sin uppgift går de till sina kontor och börjar arbeta. De elever som behöver ytterligare vägledning sitter kvar framför läraren för ytterligare genomgång.
Projektet började med de två stökigaste klasserna och idag är alla klassrum minikontors-landskap. Lärare, pedagoger, föräldrar och elever är genomgående positiva till den förändring som har skett på skolan: eleverna uppger att de koncentrerar sig bättre, medan rektor och lärare upplever att elevernas lärandemiljö förbättrats, att studieron ökat och att eleverna har lättare att nu hänga med i undervisningen. Tilläggas ska att kostnaden för ”ombyggnaden” av klassrummen varit minimal, då det i grunden handlar om att organisera de resurser man redan har på ett annat sätt.

Länkar:
https://skolvarlden.se/artiklar/sma-kontorslandskap-i-klassrummen-hojde-studieron
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/klassrummen-i-almhult-blev-kontorslandskap

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
– att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att som försöksverksamhet införa kontorslandskap i miniatyr i två klasser vid någon av kommunens F6-skolor
– att försöket utvärderas och återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden efter ett halvår.

Anne-Marie Norman, Sverigedemokraterna

Belysning av Vassbäcksvägen vid 70km/h sträckan

MOTION

En del av sträckningen av Vassbäcksvägen nedanför brandstationen saknar belysning och är dessutom en 70km/h sträcka med olycksdrabbad korsning i ena änden och i andra änden finns övergångställen ner mot Karstorps fritidsområde. Den västliga sidan om vägen har mycket vegetation samt att det rör sig mycket harar och rådjur i området. Trafiken på sträckan är oftast tillräcklig för att man ej kan använda helljus då man ofta har mötande trafik.
Mitt förslag för att öka trafiksäkerheten på denna sträcka som länge försummats är kort och gott att montera gatubelysning enligt röda linjen på bilden nedan på den västliga sidan av vägen där vegetationen är som tätast för att i alla fall få en chans att reagera när det springer ut vilt på vägen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
– att kommunen ges i uppdrag i enlighet med intentionerna i denna motion och utifrån gällande lagstiftning, montera gatubelysning på den här vägsträckan.

Daniel Johnsson, Sverigedemokraterna

Bygg fler parkeringsplatser vid Västerviks kommunhus

MOTION

I dagsläget är parkeringssituationen vid kommunhuset ohållbar. Antalet parkeringsplatser möter inte den efterfrågan som finns hos personal, besökare och förtroendevalda som har sammanträden och övriga ärenden. Konsekvensen av detta ser vi genom att grannar och intilliggande gator till kommunhuset får massvis med bilar parkerade längs vägarna i villaområdet och utanför sina hus vilket för dom blir en betydande olägenhet.
Mitt förslag är att man tar i anspråk en del av gräsytan bakom kommunhuset enligt det rödmarkerade området för att bygga fler parkeringsplatser med en väg in och parkeringar på båda sidor om med anledning av att maximera effektiv yta för att förbättra nuvarande situation och tillgodose den efterfrågan som finns. Hänsyn ska tas för vegetationen närmast mot stadsparken i söder-riktning. Ett ”Gunnebo staket” bör avskilja bilarna mot gräsplanen som skydd vid aktiviteter på gräsplanen med samma funktion som befintligt staket har som redan finns på platsen vid elbilsparkeringen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
– att kommunen ges i uppdrag i enlighet med intentionerna i denna motion och utifrån gällande lagstiftning, skyndsamt öka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset.

Daniel Johnsson, Sverigedemokraterna

Införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i Västerviks kommun

MOTION

Sverigedemokraterna lade i maj 2017 en motion till Västerviks kommun om tillståndsplikt för aktivt såväl som passivt tiggeri, vilken avslogs i december samma år. Problemet med tiggande på offentliga platser runtom i vår kommun är lika stort nu som det var 2017.
Tiggarna är till största del personer från andra länder, som inte omfattas av sociallagstiftningen. Många tigger inte frivilligt, utan är offer för brottslig verksamhet. Det har de senaste åren runtom i Sverige, även här i Kalmar län, kommit en lång rad domar i rättsfall rörande människor som har transporterats till Sverige och tvingats till tiggeri och liknande.
Enligt en rapport från regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats istället för att svenskar ger pengar eller stöd till tiggare. EU-länder bör alltid bära ett ansvar för sina egna medborgare.
Om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga platser, så bör i så fall ett förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser införas. Vellinge kommun beslutade 2017 att införa följande text i kommunens ordningsstadgar.
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken.”
Genom en dom, målnummer 2149-18, meddelad den 17 december 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen finns det nu prejudikat på att de bestämmelser som Vellinge har infört inte strider mot ordningslagen.
Vi Sverigedemokrater anser att Västerviks kommun bör ta efter Vellinges exempel, och förbjuda tiggeri på vissa platser.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden inom följande områden: Västerviks centralort: Bussen 2:1, Fogden 1, Västra Kyrkogatan mellan Kvarngatan och Storgatan, Infarten 8, Lärkebo 2, Skeppet 20. Gamleby: Katedern 1, 2 och 3. Överum: Piazzan.

Dan Larsen, Sverigedemokraterna   Tommy Ivarsson, Sverigedemokraterna

Bo Karlsson, Sverigedemokraterna   Lage Henning, Sverigedemokraterna