Motioner | Sverigedemokraterna i Västervik

Motioner

Motioner

Här är de motioner (politiska förslag) som vi föreslagit kommunfullmäktige.

Motioner under mandatperioden 2018 – 2022:

Motion om att Västervik ska bli en buräggsfri kommun.

Västervik ska bli en buräggsfri kommun.

MOTION
Det serveras över 3 miljoner måltider varje dag inom vård, skola och omsorg i
Sverige. Vad kommunen köper in för livsmedel är därför av yttersta vikt.
Av landets 290 kommuner säger nästan 250 kommuner nej till buräggshönor vid
upphandling. Det finns c:a 900.000 burhönor kvar på marknaden och burhönsäggen
används huvudsakligen i färdigprodukter och storkök för vidare leverans till skolor,
vård och omsorg. Det handlar om exempelvis flytande ägg, färdigkokta ägg m.m.
De burar som är tillåtna idag ska innehålla ströyta, rede och sittpinne. Det rede som
erbjuds idag har sluttande gallergolv. Sittpinnen sitter så nära marken att hönor som
normalt vill sova högt inte upplever någon trygghet. Det begränsade utrymmet gör
att hönorna inte kan sträcka på ben och vingar än mindre utföra sitt
sandbadebetéende som är så viktigt för hönor. Det får vara upp till 16 hönor i en bur.
Ytan per höna är mindre än ett A4-ark.
Vi Sverigedemokrater tycker att nu är det hög tid att Västervik sluter sig till de
kommuner som värnar hönornas rätt till ett drägligt och värdigt liv.
Kommunen kan påverka så att alla hönor får ett värdigt och bra liv genom att vid
upphandling ställa krav på att uppköp inte får ske av burhönsägg.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar
Att: kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortast möjligt ta fram en skrivelse som förbjuder att upphandling sker av burhönsägg.

Anne-Marie Norman

Försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan

Försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan

MOTION

Västerviks kommun har en stor uppgift framför sig då det gäller att förbättra skolresultaten och säkerställa att våra unga får en så bra start som möjligt i livet. Lika viktigt är det att få våra lärare att stanna i sitt yrke och att vi långsiktigt förstärker rekryteringen av nya lärare. Skolmiljön måste präglas av trygghet, ordning och studiero för att eleverna ska kunna ägna sig åt att inhämta kunskaper och att lära sig fungera tillsammans. Lärare måste få vara lärare. Många goda initiativ krävs i processen för att skapa en tryggare och bättre skolmiljö.
På Elmeskolan i Älmhult har rektorn skapat kontorslandskap i miniatyr istället för den vanliga uppställningen av skolbänkar. Elmeskolan är en F6-skola och har ca 250 elever. Man har haft problem med oro i klassen, ”stökiga” och okoncentrerade elever, liksom elever med bokstavskombinationer. Man har också många nyanlända elever, som ofta ligger efter med svenskan. Följden har blivit en situation med utarbetade lärare.
Vad man gjort på Elmeskolan är att bänkarna flyttats om och skärmar satts upp, så att ”minikontor” skapats, där eleverna har sitt material och sin utrustning. Eleverna får välja om de vill sitta ensamma, två och två, eller i grupp.All genomgång inför uppgifterna sker framför läraren på kort avstånd. När eleverna har förstått sin uppgift går de till sina kontor och börjar arbeta. De elever som behöver ytterligare vägledning sitter kvar framför läraren för ytterligare genomgång.
Projektet började med de två stökigaste klasserna och idag är alla klassrum minikontors-landskap. Lärare, pedagoger, föräldrar och elever är genomgående positiva till den förändring som har skett på skolan: eleverna uppger att de koncentrerar sig bättre, medan rektor och lärare upplever att elevernas lärandemiljö förbättrats, att studieron ökat och att eleverna har lättare att nu hänga med i undervisningen. Tilläggas ska att kostnaden för ”ombyggnaden” av klassrummen varit minimal, då det i grunden handlar om att organisera de resurser man redan har på ett annat sätt.

Länkar:
https://skolvarlden.se/artiklar/sma-kontorslandskap-i-klassrummen-hojde-studieron
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/klassrummen-i-almhult-blev-kontorslandskap

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
– att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att som försöksverksamhet införa kontorslandskap i miniatyr i två klasser vid någon av kommunens F6-skolor
– att försöket utvärderas och återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden efter ett halvår.

Anne-Marie Norman, Sverigedemokraterna

Belysning av Vassbäcksvägen vid 70km/h sträckan

Belysning av Vassbäcksvägen vid 70km/h sträckan

MOTION
En del av sträckningen av Vassbäcksvägen nedanför brandstationen saknar belysning och är dessutom en 70km/h sträcka med olycksdrabbad korsning i ena änden och i andra änden finns övergångställen ner mot Karstorps fritidsområde. Den västliga sidan om vägen har mycket vegetation samt att det rör sig mycket harar och rådjur i området. Trafiken på sträckan är oftast tillräcklig för att man ej kan använda helljus då man ofta har mötande trafik.
Mitt förslag för att öka trafiksäkerheten på denna sträcka som länge försummats är kort och gott att montera gatubelysning enligt röda linjen på bilden nedan på den västliga sidan av vägen där vegetationen är som tätast för att i alla fall få en chans att reagera när det springer ut vilt på vägen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
– att kommunen ges i uppdrag i enlighet med intentionerna i denna motion och utifrån gällande lagstiftning, montera gatubelysning på den här vägsträckan.

Daniel Johnsson, Sverigedemokraterna

Bygg fler parkeringsplatser vid Västerviks kommunhuset

Bygg fler parkeringsplatser vid Västerviks kommunhuset

MOTION
I dagsläget är parkeringssituationen vid kommunhuset ohållbar. Antalet parkeringsplatser möter inte den efterfrågan som finns hos personal, besökare och förtroendevalda som har sammanträden och övriga ärenden. Konsekvensen av detta ser vi genom att grannar och intilliggande gator till kommunhuset får massvis med bilar parkerade längs vägarna i villaområdet och utanför sina hus vilket för dom blir en betydande olägenhet.
Mitt förslag är att man tar i anspråk en del av gräsytan bakom kommunhuset enligt det rödmarkerade området för att bygga fler parkeringsplatser med en väg in och parkeringar på båda sidor om med anledning av att maximera effektiv yta för att förbättra nuvarande situation och tillgodose den efterfrågan som finns. Hänsyn ska tas för vegetationen närmast mot stadsparken i söder-riktning. Ett ”Gunnebo staket” bör avskilja bilarna mot gräsplanen som skydd vid aktiviteter på gräsplanen med samma funktion som befintligt staket har som redan finns på platsen vid elbilsparkeringen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
– att kommunen ges i uppdrag i enlighet med intentionerna i denna motion och utifrån gällande lagstiftning, skyndsamt öka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset.

Daniel Johnsson, Sverigedemokraterna

Införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i Västerviks kommun

Införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i Västerviks kommun

MOTION

Sverigedemokraterna lade i maj 2017 en motion till Västerviks kommun om tillståndsplikt för aktivt såväl som passivt tiggeri, vilken avslogs i december samma år. Problemet med tiggande på offentliga platser runtom i vår kommun är lika stort nu som det var 2017.
Tiggarna är till största del personer från andra länder, som inte omfattas av sociallagstiftningen. Många tigger inte frivilligt, utan är offer för brottslig verksamhet. Det har de senaste åren runtom i Sverige, även här i Kalmar län, kommit en lång rad domar i rättsfall rörande människor som har transporterats till Sverige och tvingats till tiggeri och liknande.
Enligt en rapport från regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats istället för att svenskar ger pengar eller stöd till tiggare. EU-länder bör alltid bära ett ansvar för sina egna medborgare.
Om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga platser, så bör i så fall ett förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser införas. Vellinge kommun beslutade 2017 att införa följande text i kommunens ordningsstadgar.
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken.”
Genom en dom, målnummer 2149-18, meddelad den 17 december 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen finns det nu prejudikat på att de bestämmelser som Vellinge har infört inte strider mot ordningslagen.
Vi Sverigedemokrater anser att Västerviks kommun bör ta efter Vellinges exempel, och förbjuda tiggeri på vissa platser.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

– att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden inom följande områden: Västerviks centralort: Bussen 2:1, Fogden 1, Västra Kyrkogatan mellan Kvarngatan och Storgatan, Infarten 8, Lärkebo 2, Skeppet 20. Gamleby: Katedern 1, 2 och 3. Överum: Piazzan.

Dan Larsen, Sverigedemokraterna Tommy Ivarsson, Sverigedemokraterna

Bo Karlsson, Sverigedemokraterna Lage Henning, Sverigedemokraterna